Informatyczna obsługa firm
Zaufali nam:
PRZEGLĄD TECHNOLOGII
Wybór technologii

Wybór odpowieniej technologii użytej przy budowie serwisu jest kluczowy. Właściwy dobór narzędzi może mieć bezpośredni wpływ na dalszy rozwój firmy.

Odpowiednio wybrana technologia musi spełniać wymagania przedstawionego przez klienta projektu, a także zapewniać jak największą skalowalność. W przypadku złego doboru często okazuje się, że dalszy rozwój oprogramowania staje się bardzo trudny a czasem wręcz niemożliwy, co powoduje dodatkowe koszta.

Technologie
AJAX
AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML) - Asynchroniczny JavaScript i XML; jest technologią tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych, w których procesy interakcji użytkownika z serwerem odbywają się w sposób niewidoczny dla użytkownika - bez przeładowywania wyświetlanej w przeglądarce strony internetowej. Aplikacje internetowe oparte o rozwiązanie jakim jest AJAX dokonują aktualizacji w danych przedstawianych użytkownikowi szybciej niż w tradycyjnym modelu, gdzie każde żądanie powodowało konieczność wygenerowania nowej strony HTML, przez co pozostają bardziej interaktywne, funkcjonalne i użyteczne.

AJAX jest technologią międzyplatformową, i może być wykorzystywana przez różnego rodzaju architektury komputerowe, systemy operacyjne i przeglądarki internetowe. Technologia ta została wykorzystana między innymi w projektach firmy Google takich jak GMail.
DHTML
DHTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language) – Dynamiczny HiperTekstowy Język Znaczników; jest zbiorem rozwiązań i technologii umożliwiających wprowadzenie w dokumentach HTML elementów interaktywnych oraz różnego rodzaju efektów wizualnych. DHTML obejmuje takie technologie i standardy jak XHTML, HTML, DOM, CSS, aplikacje wykorzystujące notację XML oraz języki skryptowe działające po stronie przeglądarki internetowej – na przykład JavaScript.
QT
QT jest zbiorem nowoczesnych technologicznie narzędzi programistycznych oraz przenośnych bibliotek dedykowanych dla języka programowania C++. Rozwiązania dostarczone wraz QT są niezależne od platformy programowej oraz sprzętowej. Pierwotnie elementy QT były wykorzystywane do budowy interfejsów graficznych programów. Obecnie dołączenie rozwiązań obsługi procesów, wielowątkowości, plików, baz danych, sieci, grafiki trójwymiarowej, notacji XML i wielu innych, oraz własnych, niezależnych szablonów klas ″containerów″ umożliwiło tworzenie samodzielnych aplikacji, w tym aplikacji konsolowych i serwerowych.

QT zostało wykorzystane do implementacji takich projektów jak popularne środowisko graficzne KDE systemów Linux, aplikacji Google Earth, Skype czy przeglądarki internetowej Opera.
ERP
ERP (ang. Enterprise Resource Planning) - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa; stanowi zbiór modułowych aplikacji pozwalających na prowadzenie zintegrowanych działań w firmie na wszystkich jej szczeblach zarządzania z jednoczesnym zapewnieniem optymalnego wykorzystania zasobów przy zachowaniu porządku i przejrzystości procesów wewnętrznych.

Systemy ERP umożliwiają na symulację różnorodnych działań, analizę ich przebiegów oraz potencjalnych skutków oraz sprawowanie nadzoru i podejmowania decyzji w zakresie działań takich jak: kadry i płace, techniczne przygotowanie procesów produkcji i ich sterowaniem, zaopatrzenie, gospodarka magazynowa, planowanie i realizacja sprzedaży czy zarządzanie jakością.
W3C Validation
W3C Validation – Zgodność z World Wide Web (W3C); oznacza zachowanie zgodności i kompatybilności z wytycznymi i standardami w zakresie budowy rozwiązań aplikacji internetowych wyznaczonymi przez W3C. Zachowanie tych standardów w trakcie tworzenia rozwiązań sieciowych zapewnia ich prawidłowe działanie, niezależnie od użytej infrastruktury sprzętowej i programowej – systemów serwerowych i przeglądarek internetowych.

W3C jest międzynarodowym konsorcjum, które wśród szerokiej działalności w branży IT zajmuje się także, w porozumieniu ze środowiskiem międzynarodowym i innymi instytucjami o podobnym profilu, wyznaczaniem standardów i wytycznych związanych z budową i wykorzystaniem Sieci Internet. Poprzez publikacje otwartych standardów języków, notacji i protokołów sieciowych, W3C stara się zapewnić zgodność i kompatybilność pomiędzy osprzętem sieciowym, zaimplementowanymi rozwiązaniami po stronie serwerów oraz odbiorców usług. Działania te mają na celu uniknięcie podziału Internetu na fragmenty o wielu standardach oraz zapewnienie stabilnego rozwoju Sieci i związanych z nią działów rozwiązań sieciowych.